SER-Zeeland

De SER-Zeeland heeft tot doel om de (provinciale) overheid op sociaal-economisch terrein te adviseren door:

  • het gevraagd en uit eigen beweging uitbrengen van adviezen aan overheden,
  • het plegen van overleg met overheden en andere in aanmerking komende organisaties,
  • het ontwikkelen van initiatieven. 

 

SER-Zeeland organiseerde succesvolle bijeenkomst over “Kansen voor MKB-ondernemers en werknemers door het Zeeuws Energieakkoord!”

 

De Klimaatafspraken van Parijs hebben tot gevolg dat ook in Nederland de CO2-uitstoot flink moet worden teruggebracht. Ook Zeeland zal daaraan haar steentje bij dienen te dragen. Daarom worden op Zeeuws niveau plannen opgesteld om tot de gewenste verlaging van de uitstoot te komen. Dat biedt kansen voor ondernemers en werknemers, want uitvoering van deze plannen brengt veel werk(gelegenheid) met zich mee. Denk hierbij aan het energiezuiniger maken van woningen en bedrijfsgebouwen, aan de aanleg en het onderhoud van windparken en zonnepanelen etc. Tegelijkertijd kan de energietransitie pas slagen als ondernemers bereid zijn om uitvoering te geven aan de vele maatregelen en projecten, die daarvoor gerealiseerd dienen te worden.

 

Om ondernemers en werknemers te informeren over de kansen van het “Zeeuwse Energieakkoord” heeft SER-Zeeland op woensdag 31 oktober jl. een side-event georganiseerd. Dit event vond plaats direct voorafgaand aan een bijeenkomst over het Zeeuws Energieakkoord met Ed Nijpels in Cinecity in Vlissingen.

Ongeveer 70 bezoekers, vooral afkomstig uit het Zeeuws bedrijfsleven, hebben deelgenomen aan het side-event.

Het programma zag er als volgt uit:

 

Programma:

Opening door Luit Ezinga, voorzitter SER-Zeeland

 

Vier pitches van maximaal 5 minuten:

  • Kansen van de energietransitie voor MKB-ondernemers en werknemers (spreker: Dorine Peters, procesmanager gebouwde omgeving),
  • Wat hebben MKB-ondernemers nodig om deze kansen te benutten? (spreker: Mark-Jan Koldijk, algemeen directeur DWT Groep),
  • Onderwijs en scholing: mogelijkheden voor om- en bijscholing en voor beroepsopleidingen (spreker: Veronique van de Reijt, ROC Scalda),
  • Mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid (spreker: Ruud van den Bergh, landelijk bestuurder FNV-Metaal), 

 

Interactieve sessie met aanwezige ondernemers en werknemers o.l.v. Ira von Harras en Neldes Hovestad (beiden leden van SER-Zeeland).

 

Conclusies en sluiting door voorzitter SER-Zeeland.

 

Er zijn powerpoint-presentaties beschikbaar van de drie eerstgenoemde pitches. Ook is er een samenvatting met de belangrijkste resultaten van de interactieve sessie beschikbaar. Indien u daarvoor belangstelling heeft, kunt u dat kenbaar maken via info@serzeeland.nl. U ontvangt dan van ons de gevraagde informatie.

 

Informatie over het Zeeuws Energieakkoord vindt u ook op www.zeeuwsenergieakkoord.nl

 

 

SER’en brengen werkbezoek aan
's-Hertogenbosch

Hoe kunnen de verschillende Sociaal-Economische Raden in Nederland elkaar versterken? Hoe kan meer samengewerkt worden om nog betere adviezen uit te brengen over vraagstukken voor de korte en lange termijn? Wat is de core-business van de Sociaal-Economische Raden? Deze vragen stonden donderdag 22 maart jl. centraal tijdens een werkbezoek van de regionale SER’en en de landelijke SER aan ’s-Hertogenbosch.

Op uitnodiging van gastheer SER Brabant (onderdeel van BrabantAdvies) werden in totaal ruim 50 leden en medewerkers van de SER’en uit Overijssel, Zeeland, Noord-Nederland en Den Haag (SER Nederland) op het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch ontvangen. De burgemeester van de provinciehoofdstad, de heer Jack Mikkers, verwelkomde iedereen en ging in op een aantal economische actualiteiten van zijn stad en de regio. Vanuit de landelijke SER was o.a. voorzitter Mariëtte Hamer aanwezig.

De voorzitters van de vier provinciale SER’en gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de kansen om meer met elkaar samen te werken rond bepaalde thema’s. Aan de hand van een analyse van de werkprogramma’s van elk van de provinciale SER’en werd ingezoomd op gezamenlijke thema’s. In bijna alle werkprogramma’s kwamen thema’s als ‘onderwijs – arbeidsmarkt’, ‘verduurzaming’ (bijvoorbeeld circulaire economie en duurzame energievoorziening) en ‘digitalisering en robotisering’ aan bod.

Duidelijk werd dat zowel de landelijke SER als de provinciale SER’en veel energie steken in het thema ‘onderwijs en arbeidsmarkt’. Men ziet een forse mismatch tussen enerzijds de groei van het aantal vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds het feit dat teveel burgers noodgedwongen werkloos blijven en “langs de kant” blijven staan. Verder is er bij de SER’en veel aandacht voor de noodzaak van bij-, om- en herscholing van werkenden vanwege toenemende digitalisering en robotisering. In de nabije toekomst zal immers naar verwachting 65% van de huidige beroepen niet meer bestaan of ingrijpend zijn veranderd. Vanuit de aanwezige SER-leden klonk de oproep om aan de overlegtafels vooral de inbreng van de werknemers niet te vergeten. Mariëtte Hamer beaamde dat de inbreng van werknemers en vakbonden bij deze strategische onderwerpen erg belangrijk is.

De voorzitters van de regionale SER’en spraken de wens uit om meer kennis te delen en meer samen op te trekken tussen de regionale SER’en en met de landelijke SER. ‘We kunnen elkaar versterken en moeten bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt onze krachten bundelen’. De ambitie is om de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende SER’en te intensiveren via de secretarissen. Tot slot werd er ook een oproep gedaan om als SER’en in te spelen op de nieuwe trends en ontwikkelingen in de samenleving: betrek ook andere organisaties en partijen bij de advisering, zorg voor draagvlak en maak gebruik van moderne technologieën. Ook al bestaan de SER’en als instituut al tientallen jaren, het blijft noodzakelijk om steeds weer hun meerwaarde duidelijk te maken. Tenslotte werd een pleidooi gehouden om als SER’en vast te blijven houden aan de kerntaak: als platform van sociale partners (werkgevers en werknemers) adviseren van provinciale en lokale overheden in de resp. werkgebieden.

Na een wandeling door het historische Bossche centrum werd het programma vervolgd bij de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Data science krijgt betekenis voor nagenoeg alle beroepen en speelt op veel economische en sociale thema’s. Op deze universiteit voor data-wetenschap vindt de verbinding plaats tussen ondernemers enerzijds en de wetenschap en studenten anderzijds.

Ter afsluiting van de dag riep Mariëtte Hamer de voorzitters en leden van de regionale SER’en op om de krachten te bundelen en meer samen te werken rond thema’s die in alle regio’s en landelijk spelen. Zij nodigde de SER’en uit om op 30 mei 2018 aanwezig te zijn bij een landelijke bijeenkomst over een skills-akkoord (“een leven lang leren”).

 

Van links naar rechts: dhr. Bloupot SER Noord-Nederland, mw. Nelissen SER Brabant, dhr. Ezinga SER Zeeland, mw. Hamer SER Nederland, dhr. Webers SER Overijssel

Pagina 1 van 15  > >>

27 maart 2018

In het economisch beleid van de Provincie Zeeland is ‘duurzaamheid’ een belangrijk thema. Zo zijn de transitie naar een circulaire economie en de verduurzaming van de energievoorziening niet alleen goed voor het milieu, maar kunnen ook een impuls voor de Zeeuwse economie betekenen: duurzaamheid biedt kansen voor meer innovatie en nieuwe arbeidsplaatsen. In het voorlopige concept van het Omgevingsplan Zeeland 2018 is er volop aandacht voor deze economische kansen, maar het Omgevingsplan is nog onvoldoende concreet over het beleid, dat het College van GS gaat voeren op het gebied van ruimte, milieu en water om deze kansen te benutten. Daarom adviseert SER-Zeeland om het omgevingsbeleid meer in te zetten om deze duurzaamheidsontwikkelingen te versnellen en te faciliteren.

30 november 2017

Het brede herstel van de economie heeft ertoe geleid dat er momenteel sprake is van een krappe situatie op de arbeidsmarkt. In relatief korte tijd is het aantal mensen met een WW-uitkering fors gedaald en tegelijkertijd is het aantal vacatures sterk toegenomen. Dit landelijke beeld geldt ook voor Zeeland. Door deze situatie dreigen nieuwe ontwikkelingen en projecten, die van belang zijn voor de Zeeuwse economie, niet of nauwelijks van de grond te komen. Op de wat langere termijn zullen als gevolg van robotisering en verdergaande digitalisering functies veranderen en zullen medewerkers om-, her- en bijgeschoold dienen te worden. Landelijke wetgeving en beleid verhinderen soms dat praktische oplossingen mogelijk zijn voor de groeiende mismatch op de regionale arbeidsmarkten.