Actueel

<< <  Pagina 2 van 4  > >>

17 juli 2015

Na een lange periode van economische stagnatie trekt de economie weer aan. Tal van signalen wijzen daarop. Ook de Zeeuwse economie heeft diepe littekens overgehouden van deze jarenlange economische crisis. Tal van bedrijven hebben – noodgedwongen – de deuren moeten sluiten en de werkloosheid ligt nog steeds op een te hoog niveau. Het is daarom zaak dat het provinciale beleid stevig inzet op economische groei. Dat kan door de juiste keuzes te maken en de goede verbindingen te leggen op het gebied van economische groei, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. Van de Provincie Zeeland wordt verwacht dat zij een belangrijke initiërende en stimulerende rol vervult om alle partners (overheden, onderwijs, ondernemers) nog meer te laten samenwerken in het belang van de Zeeuwse economie. Dit dienen belangrijke uitgangspunten te zijn voor het economische beleid van het nieuwe dagelijkse bestuur van de Provincie Zeeland voor de komende vier jaren.

21 april 2015
Veel ondernemers in de toeristische sector in Zeeland hebben plannen om te investeren in hun bedrijf. Verwacht wordt dat alleen al in de komende vier jaar er sprake zal zijn van een investeringsimpuls van circa 700 miljoen euro. Uitvoering van deze investeringsplannen zal leiden tot een gestage groei van de werkgelegenheid in Zeeland. Ook diverse deskundigen op toeristisch gebied verwachten een toename van het aantal toeristische arbeidsplaatsen: een groei met 450 à 500 banen in de periode tot 2025 wordt realistisch geacht. Investeren is ook nodig om tegemoet te komen aan de hogere wensen van de recreant en is daarmee een voorwaarde voor de continuïteit van de sector. Het is daarom zaak dat de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten ondernemers optimaal ondersteunen om deze investeringsplannen uit te voeren. Daarbij wordt met name gedacht aan versobering van de wet- en regelgeving, aan snelle(re) procedures en aan terughoudendheid met lastenverzwaringen.
30 december 2014

SER-Zeeland is verontrust over de huidige situatie in de detailhandel in Zeeland. Bij veel winkeliers staat het water tot aan de lippen en steeds meer winkelpanden komen leeg te staan. Niet alleen op locaties die minder gunstig gelegen zijn, maar ook in de belangrijkste winkelstraten van de Zeeuwse binnensteden. Van een groeimarkt is de detailhandel in korte tijd geworden tot een krimpmarkt. Tegelijkertijd komt er nog steeds winkelruimte bij, vooral op plaatsen die perifeer gelegen zijn. Hierdoor wordt de positie van de Zeeuwse binnensteden als aantrekkelijke winkel- en verblijfsgebieden verder uitgehold. Gelet op o.a. de nog steeds toenemende leegstand van winkels blijkt dat de Zeeuwse gemeenten niet in staat zijn een gezamenlijke vuist te maken tegen deze ontwikkeling. SER-Zeeland doet dan ook een beroep op de Provincie Zeeland om meer regie te nemen en actief te sturen op het gebied van de detailhandel. Een goede en gevarieerde detailhandelssector is een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven en nieuwe werknemers. Ook het toerisme is gebaat bij aantrekkelijke en levendige binnensteden.

28 februari 2014

SER-Zeeland maakt zich zorgen over het feit dat veel Zeeuwse bedrijven niet, onvoldoende of te laat kunnen beschikken over een goede breedbandinfrastructuur. Daardoor zullen deze bedrijven niet of onvoldoende kunnen meeliften met de economische groeikansen die verdere digitalisering biedt. Zonder een goede digitale infrastructuur zal de concurrentiepositie van deze bedrijven verzwakken. Om die reden roept SER-Zeeland de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten op om te bewerkstelligen dat snel een toekomstbestendige breedbandinfrastructuur gerealiseerd wordt en dat alle Zeeuwse bedrijven, instellingen en inwoners hier gebruik van kunnen maken. Dat is de strekking van het advies, dat SER-Zeeland eind februari jl. uitgebracht heeft aan het College van Gedeputeerde Staten.

05 februari 2014
Zeeland dient zich meer op te werpen als kansrijke regio voor windenergie. Het is belangrijk dat het Rijk hiervan overtuigd wordt. Vooral windenergie op zee is economisch gezien van belang. In de Zeeuwse zeehavens is namelijk een aantal grote bedrijven gevestigd met relevante ervaring en expertise op het gebied van windenergie op zee. Meer windturbines op de Noordzee betekent voor deze bedrijven een versterking van hun concurrentiepositie en levert ook meer banen op. Het initiatief van een consortium van Zeeuwse organisaties en ondernemers voor een Wind op Zee-project met een omvang van 1.000 MW verdient provinciale steun.
03 oktober 2013

Zeeland en West-Brabant tellen in 2020 bijna 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen meer als de vergroening van de economie in Zuidwestelijke Delta een flinke duw in de rug krijgt.  Daarnaast kan deze ontwikkeling ervoor zorgen dat het aantal banen in de procesindustrie  en in de regio energiesector voor de regio behouden blijft. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE-Delft, in opdracht van de Sociaal-Economische Raden (SER) voor Zeeland en Brabant.

13 juni 2013
Met ingang van 1 januari 2014 zullen veel Zeeuwse ondernemers te maken gaan krijgen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD-Zeeland). Vanaf die datum neemt deze Uitvoeringsdienst de verantwoordelijkheid over van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en het Waterschap voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op milieugebied. RUD-Zeeland is ingesteld om (milieu-)vergunningen sneller en beter te verlenen en de handhaving van vergunningen beter te stroomlijnen. SER-Zeeland is blij met deze stap naar meer samenwerking die de Zeeuwse overheden hebben gezet, omdat die zorgt voor kortere procedures en minder kosten voor ondernemers.
03 mei 2013
Het instellen van een Zeeuws kennis- en expertiseloket waar woningbezitters objectief en deskundig advies kunnen inwinnen, zou een flinke impuls kunnen geven aan energiebesparing in en aan woningen. Plaatselijke initiatieven van groepen van bewoners in de vorm van bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties kunnen hiermee verder geholpen worden. Door particuliere woningbezitters te “ontzorgen” zullen deze eerder overgaan tot het doen van investeringen. Dat is niet alleen goed voor het milieu en de CO2-reductie, maar levert ook werkgelegenheid op in het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf en vooral in de bouwsector. SER-Zeeland pleit ervoor dat de provincie in overleg met de Zeeuwse gemeenten en met de branche-organisaties in de bouw hierin het voortouw neemt.