SER-Zeeland

De SER-Zeeland heeft tot doel om de (provinciale) overheid op sociaal-economisch terrein te adviseren door:

  • het gevraagd en uit eigen beweging uitbrengen van adviezen aan overheden,
  • het plegen van overleg met overheden en andere in aanmerking komende organisaties,
  • het ontwikkelen van initiatieven.

 

SER’en brengen werkbezoek aan
's-Hertogenbosch

Hoe kunnen de verschillende Sociaal-Economische Raden in Nederland elkaar versterken? Hoe kan meer samengewerkt worden om nog betere adviezen uit te brengen over vraagstukken voor de korte en lange termijn? Wat is de core-business van de Sociaal-Economische Raden? Deze vragen stonden donderdag 22 maart jl. centraal tijdens een werkbezoek van de regionale SER’en en de landelijke SER aan ’s-Hertogenbosch.

Op uitnodiging van gastheer SER Brabant (onderdeel van BrabantAdvies) werden in totaal ruim 50 leden en medewerkers van de SER’en uit Overijssel, Zeeland, Noord-Nederland en Den Haag (SER Nederland) op het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch ontvangen. De burgemeester van de provinciehoofdstad, de heer Jack Mikkers, verwelkomde iedereen en ging in op een aantal economische actualiteiten van zijn stad en de regio. Vanuit de landelijke SER was o.a. voorzitter Mariëtte Hamer aanwezig.

De voorzitters van de vier provinciale SER’en gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de kansen om meer met elkaar samen te werken rond bepaalde thema’s. Aan de hand van een analyse van de werkprogramma’s van elk van de provinciale SER’en werd ingezoomd op gezamenlijke thema’s. In bijna alle werkprogramma’s kwamen thema’s als ‘onderwijs – arbeidsmarkt’, ‘verduurzaming’ (bijvoorbeeld circulaire economie en duurzame energievoorziening) en ‘digitalisering en robotisering’ aan bod.

Duidelijk werd dat zowel de landelijke SER als de provinciale SER’en veel energie steken in het thema ‘onderwijs en arbeidsmarkt’. Men ziet een forse mismatch tussen enerzijds de groei van het aantal vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds het feit dat teveel burgers noodgedwongen werkloos blijven en “langs de kant” blijven staan. Verder is er bij de SER’en veel aandacht voor de noodzaak van bij-, om- en herscholing van werkenden vanwege toenemende digitalisering en robotisering. In de nabije toekomst zal immers naar verwachting 65% van de huidige beroepen niet meer bestaan of ingrijpend zijn veranderd. Vanuit de aanwezige SER-leden klonk de oproep om aan de overlegtafels vooral de inbreng van de werknemers niet te vergeten. Mariëtte Hamer beaamde dat de inbreng van werknemers en vakbonden bij deze strategische onderwerpen erg belangrijk is.

De voorzitters van de regionale SER’en spraken de wens uit om meer kennis te delen en meer samen op te trekken tussen de regionale SER’en en met de landelijke SER. ‘We kunnen elkaar versterken en moeten bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt onze krachten bundelen’. De ambitie is om de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende SER’en te intensiveren via de secretarissen. Tot slot werd er ook een oproep gedaan om als SER’en in te spelen op de nieuwe trends en ontwikkelingen in de samenleving: betrek ook andere organisaties en partijen bij de advisering, zorg voor draagvlak en maak gebruik van moderne technologieën. Ook al bestaan de SER’en als instituut al tientallen jaren, het blijft noodzakelijk om steeds weer hun meerwaarde duidelijk te maken. Tenslotte werd een pleidooi gehouden om als SER’en vast te blijven houden aan de kerntaak: als platform van sociale partners (werkgevers en werknemers) adviseren van provinciale en lokale overheden in de resp. werkgebieden.

Na een wandeling door het historische Bossche centrum werd het programma vervolgd bij de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Data science krijgt betekenis voor nagenoeg alle beroepen en speelt op veel economische en sociale thema’s. Op deze universiteit voor data-wetenschap vindt de verbinding plaats tussen ondernemers enerzijds en de wetenschap en studenten anderzijds.

Ter afsluiting van de dag riep Mariëtte Hamer de voorzitters en leden van de regionale SER’en op om de krachten te bundelen en meer samen te werken rond thema’s die in alle regio’s en landelijk spelen. Zij nodigde de SER’en uit om op 30 mei 2018 aanwezig te zijn bij een landelijke bijeenkomst over een skills-akkoord (“een leven lang leren”).

 

Van links naar rechts: dhr. Bloupot SER Noord-Nederland, mw. Nelissen SER Brabant, dhr. Ezinga SER Zeeland, mw. Hamer SER Nederland, dhr. Webers SER Overijssel

<< <  Pagina 12 van 15  > >>

01 juni 2012
Op verzoek van de landelijke SER is SER-Zeeland op woensdag 23 mei jl. gastheer geweest voor een delegatie van SER St. Maarten. Deze delegatie bestond uit een viertal leden, waaronder de voorzitter, de heer Rene Richardson.
08 mei 2012

De zeehavens van Vlissingen-Oost en Terneuzen behoren volgens het provinciale Omgevingsplan tot de economische kerngebieden van Zeeland. Om die rol te kunnen vervullen zullen heldere en consistente keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van ontwikkelingen in deze zeehavengebieden. Compromissen zullen nooit optimaal werken. Daarom ook is vaststelling van de beschikbare milieuruimte voor de diverse bedrijventerreinen dringend nodig omdat dat duidelijkheid geeft aan bestaande en nieuwe ondernemers. Dat schrijft SER-Zeeland in haar advies aan het College van Gedeputeerde Staten over het ontwerp-Omgevingsplan 2012 - 2018.