SER-Zeeland

De SER-Zeeland heeft tot doel om de (provinciale) overheid op sociaal-economisch terrein te adviseren door:

  • het gevraagd en uit eigen beweging uitbrengen van adviezen aan overheden,
  • het plegen van overleg met overheden en andere in aanmerking komende organisaties,
  • het ontwikkelen van initiatieven.Zeeuwse Energiedialoog van start

De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland. Hoe dragen wij ons steentje bij aan een beter klimaat? Waar liggen de kansen? Hoe verbinden we die met impulsen voor de Zeeuwse economie en de woon- en leefomgeving? En wat kan dat betekenen voor innovatie, werkgelegenheid en welbevinden?

Tijdens de Zeeuwse Energiedialoog bespreken Zeeuwse bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers hoe we dit gezamenlijk gaan aanpakken. De Zeeuwse Energiedialoog richt zich vooral op de onderlinge samenwerking. Wie is waarmee bezig en hoe versterken we elkaar als het gaat om energietransitie in de gebouwde omgeving en in de industrie, bij mobiliteit, bij duurzame opwekking en bij het beheer van energiesystemen? Welke (bestuurlijke) samenwerking past daar het best bij?

De Zeeuwse Energiedialoog loopt van oktober tot en met december 2017. Eind van dit jaar liggen er dan afspraken hoe de betrokken partijen de inhoudelijke plannen voor energietransitie samen gaan opstellen.

De Energiedialoog is een initiatief van o.a. Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, SER-Zeeland, Zeeuwse Milieufederatie, Zeeuws Energieakkoord en Netwerkbeheerder Enduris.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Bruurs, secretaris SER-Zeeland (info@serzeeland.nl) of kijk op www.zeeuwseenergiedialoog.nl.

 

 

<< <  Pagina 3 van 13  > >>

21 juni 2016

De omschakeling van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie is niet alleen goed voor het milieu, maar biedt ook kansen voor het Zeeuwse bedrijfsleven. In een circulaire economie is er geen afval meer, maar worden afvalstoffen opnieuw als grondstoffen gebruikt voor andere producten, met andere woorden kringlopen worden gesloten. Zeeuwse ondernemers spelen al in op deze trend en hergebruiken steeds vaker (schaarse) grondstoffen. SER-Zeeland adviseert de Zeeuwse overheden om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren en hieraan in het economisch beleid meer aandacht te schenken. Zeeland dient op het gebied van de circulaire economie een vooraanstaande positie in te nemen. Dat biedt economische kansen en kansen op meer werkgelegenheid en onderstreept het imago van Zeeland als dynamische en duurzame regio.

10 maart 2016

Gelet op de economische belangen die in het geding zijn, adviseert SER-Zeeland aan het dagelijkse provinciebestuur om de conclusies en aanbevelingen van het rapport Campus Zeeland! ter harte te nemen. Het is niet alleen belangrijk dat in het nieuwe economische beleidsplan van de Provincie Zeeland hiervoor financiële middelen gereserveerd worden. Ook vraagt SER-Zeeland om een stevige coördinerende en stimulerende rol van het provinciebestuur bij de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport.