SER-Zeeland

Advies inzake de Economische agenda 2017 – 2021 van de Provincie Zeeland


29 augustus 2016 en 19 september 2016

SER-Zeeland heeft een positief advies uitgebracht op de provinciale nota Economische Agenda 2017 – 2021. De Economische Agenda geeft aan hoe het economisch beleid van de Provincie Zeeland er in de komende vier jaren er uit gaat zien. De commissie Balkenende heeft onlangs nog geconcludeerd dat de Zeeuwse economie “in de gevarenzone” terecht is gekomen en dat de verwachtingen voor de komende jaren somber zijn. Juist daarom is een stimulerend economisch beleid van de Provincie Zeeland noodzakelijk, zodat aan ondernemers de ruimte wordt gegeven te investeren en te ondernemen.

 

Op verzoek van het dagelijks provinciebestuur heeft SER-Zeeland geadviseerd over de inhoud van de Economische Agenda 2017 – 2021. SER-Zeeland kan instemmen met de hoofdlijnen van deze Economische Agenda: de beleidsnota is evenwichtig opgebouwd en de adviezen van de commissie Balkenende zijn vertaald in een aantal ambitieuze beleidsvoorstellen. De nota straalt daadkracht, urgentie en slagvaardigheid uit. SER-Zeeland zou nog wat meer scherpte en focus willen zien op de volgende thema’s:

  1. het versnellen van de overgang naar een circulaire economie;
  2. het versterken van de innovatiekracht van het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf;
  3. het verbeteren van het vestigingsklimaat, zodat Zeeland nog aantrekkelijker wordt als provincie om te wonen, te werken en te recreëren;
  4. het stimuleren van de groei van de werkgelegenheid en het tot stand brengen van een evenwichtige arbeidsmarkt.

SER-Zeeland pleit er voor dat de Provincie Zeeland minder terughoudend is om een sturende rol te vervullen als dat vanuit sociaal-economisch belang nodig is. Zij constateert dat gemeenten bijvoorbeeld op het gebied van de planning van bedrijventerreinen en van detailhandel er gezamenlijk niet altijd in slagen om de voor Zeeland beste keuzes te maken. Noodzakelijke keuzes worden doorgeschoven naar de toekomst. In dit soort situaties zou volgens SER-Zeeland de provincie best wel eens wat meer mogen “doorpakken”.

In de kenniseconomie dienen ondernemers voortdurend te innoveren. Zonder innovatie treedt stilstand op en vermindert de concurrentiepositie. Vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben het soms moeilijk om de aansluiting met nieuwe ontwikkelingen en trends vast te houden. Zij zijn zich vaak onvoldoende bewust van de kansen en de bedreigingen, die vernieuwingen voor hun bedrijf met zich meebrengen. Een tijdelijke steun in de rug vanuit de provincie kan dan heel effectief zijn. Het is dus niet alleen gewenst dat de innovatieve start-ups gestimuleerd worden, maar dat ook de zgn. early adapters en de early majority bereikt worden.

Er zijn nog diverse knelpunten op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Werkgevers hebben moeite om vacatures in technische beroepen ingevuld te krijgen. Vooral het aanbod van hoogopgeleide technici is gering. Het is daarom een goede zaak dat de Provincie Zeeland zich inzet voor de komst van een Bèta College (Campus Zeeland) naar Zeeland. Tegelijkertijd is de werkloosheid in Zeeland aan de hoge kant in vergelijking met een aantal jaren geleden. Vooral 50-plussers, jongeren zonder startkwalificatie en arbeidsgehandicapten hebben veel moeite om weer aan de slag te gaan. Voor deze doelgroepen biedt een Zeeuwse aanpak wellicht meer soelaas dan de huidige aanpak waarbij elke gemeente op zoek gaat naar vacatures binnen de eigen gemeentegrenzen. SER-Zeeland vraagt zich af of een meer prominente rol van de Provincie Zeeland op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt niet wenselijk is?

Provinciale Staten van Zeeland hebben op vrijdag 4 november 2016 bijna unaniem ingestemd met de Economische Agenda 2017 – 2021. Door middel van Jaarprogramma’s zal de Economische Agenda nu verder uitgevoerd gaan worden.

Pagina 1 van 15  > >>

27 maart 2018

In het economisch beleid van de Provincie Zeeland is ‘duurzaamheid’ een belangrijk thema. Zo zijn de transitie naar een circulaire economie en de verduurzaming van de energievoorziening niet alleen goed voor het milieu, maar kunnen ook een impuls voor de Zeeuwse economie betekenen: duurzaamheid biedt kansen voor meer innovatie en nieuwe arbeidsplaatsen. In het voorlopige concept van het Omgevingsplan Zeeland 2018 is er volop aandacht voor deze economische kansen, maar het Omgevingsplan is nog onvoldoende concreet over het beleid, dat het College van GS gaat voeren op het gebied van ruimte, milieu en water om deze kansen te benutten. Daarom adviseert SER-Zeeland om het omgevingsbeleid meer in te zetten om deze duurzaamheidsontwikkelingen te versnellen en te faciliteren.

30 november 2017

Het brede herstel van de economie heeft ertoe geleid dat er momenteel sprake is van een krappe situatie op de arbeidsmarkt. In relatief korte tijd is het aantal mensen met een WW-uitkering fors gedaald en tegelijkertijd is het aantal vacatures sterk toegenomen. Dit landelijke beeld geldt ook voor Zeeland. Door deze situatie dreigen nieuwe ontwikkelingen en projecten, die van belang zijn voor de Zeeuwse economie, niet of nauwelijks van de grond te komen. Op de wat langere termijn zullen als gevolg van robotisering en verdergaande digitalisering functies veranderen en zullen medewerkers om-, her- en bijgeschoold dienen te worden. Landelijke wetgeving en beleid verhinderen soms dat praktische oplossingen mogelijk zijn voor de groeiende mismatch op de regionale arbeidsmarkten.