SER-Zeeland

Advies inzake vermelding kansen circulaire economie in verkiezingsprogramma’s


Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) en SER-Zeeland op 1 november jl. is naar voren gekomen dat de omschakeling van de huidige (lineaire) economie naar een circulaire economie kansen biedt voor nieuwe werkgelegenheid en innovatie.

Gemeenten hebben diverse mogelijkheden om deze transitie te stimuleren. In deze bijeenkomst is een aantal concrete voorbeelden gepresenteerd. SER-Zeeland heeft alle lokale politieke partijen verzocht om in hun verkiezingsprogramma’s het thema “circulaire economie” op te nemen.

Steeds meer komt het besef dat de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen eindig is. En dat het daarom nodig is om hiermee spaarzaam om te gaan. Verspilling is uit den boze en de doelstelling dient te zijn om gebruikte materialen, onderdelen en producten zoveel mogelijk een nieuwe functie of bestemming te geven. Dat is de kern van het circulair economisch systeem. Om ondernemers die kant op te krijgen, zullen nieuwe verdienmodellen ontwikkeld dienen te worden. Pas als er omzet en winst gerealiseerd worden, zullen ondernemers “investeren” in de circulaire economie.

 

Gemeenten kunnen hierbij een stimulerende en voorwaardenscheppende rol vervullen en daarmee helpen de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Zo kunnen zij in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid een voorkeur inbouwen voor ondernemers, die een aanbieding doen, waarin bijvoorbeeld rekening is gehouden met een nieuwe bestemming van de gebruikte materialen en producten. Ook kunnen gemeenten de bouwvoorschriften zodanig aanpassen dat bouwmaterialen hergebruikt kunnen worden. Tenslotte zijn ook op het gebied van de afvalverwijdering in Zeeland nog slagen te maken voor wat betreft het nuttig gebruik van afvalstoffen.

 

In veel Zeeuwse gemeenten krijgt “circulaire economie” nog (te) weinig aandacht. Het zou al heel wat helpen als er binnen elke gemeente een bestuurder en/of een medewerker is, die verantwoordelijk is voor een actieve(re) inzet vanuit de gemeente op het gebied van de “circulaire economie”.

 

Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart heeft SER-Zeeland aan de lokale politieke partijen gevraagd in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan de circulaire economie. Het is straks dan aan de partijen, die in de Raden zitting gaan nemen, om een en ander uit te werken in beleid.        

Pagina 1 van 15  > >>

27 maart 2018

In het economisch beleid van de Provincie Zeeland is ‘duurzaamheid’ een belangrijk thema. Zo zijn de transitie naar een circulaire economie en de verduurzaming van de energievoorziening niet alleen goed voor het milieu, maar kunnen ook een impuls voor de Zeeuwse economie betekenen: duurzaamheid biedt kansen voor meer innovatie en nieuwe arbeidsplaatsen. In het voorlopige concept van het Omgevingsplan Zeeland 2018 is er volop aandacht voor deze economische kansen, maar het Omgevingsplan is nog onvoldoende concreet over het beleid, dat het College van GS gaat voeren op het gebied van ruimte, milieu en water om deze kansen te benutten. Daarom adviseert SER-Zeeland om het omgevingsbeleid meer in te zetten om deze duurzaamheidsontwikkelingen te versnellen en te faciliteren.

30 november 2017

Het brede herstel van de economie heeft ertoe geleid dat er momenteel sprake is van een krappe situatie op de arbeidsmarkt. In relatief korte tijd is het aantal mensen met een WW-uitkering fors gedaald en tegelijkertijd is het aantal vacatures sterk toegenomen. Dit landelijke beeld geldt ook voor Zeeland. Door deze situatie dreigen nieuwe ontwikkelingen en projecten, die van belang zijn voor de Zeeuwse economie, niet of nauwelijks van de grond te komen. Op de wat langere termijn zullen als gevolg van robotisering en verdergaande digitalisering functies veranderen en zullen medewerkers om-, her- en bijgeschoold dienen te worden. Landelijke wetgeving en beleid verhinderen soms dat praktische oplossingen mogelijk zijn voor de groeiende mismatch op de regionale arbeidsmarkten.