SER-Zeeland

Advies inzake vermelding kansen circulaire economie in verkiezingsprogramma’s


Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) en SER-Zeeland op 1 november jl. is naar voren gekomen dat de omschakeling van de huidige (lineaire) economie naar een circulaire economie kansen biedt voor nieuwe werkgelegenheid en innovatie.

Gemeenten hebben diverse mogelijkheden om deze transitie te stimuleren. In deze bijeenkomst is een aantal concrete voorbeelden gepresenteerd. SER-Zeeland heeft alle lokale politieke partijen verzocht om in hun verkiezingsprogramma’s het thema “circulaire economie” op te nemen.

Steeds meer komt het besef dat de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen eindig is. En dat het daarom nodig is om hiermee spaarzaam om te gaan. Verspilling is uit den boze en de doelstelling dient te zijn om gebruikte materialen, onderdelen en producten zoveel mogelijk een nieuwe functie of bestemming te geven. Dat is de kern van het circulair economisch systeem. Om ondernemers die kant op te krijgen, zullen nieuwe verdienmodellen ontwikkeld dienen te worden. Pas als er omzet en winst gerealiseerd worden, zullen ondernemers “investeren” in de circulaire economie.

 

Gemeenten kunnen hierbij een stimulerende en voorwaardenscheppende rol vervullen en daarmee helpen de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Zo kunnen zij in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid een voorkeur inbouwen voor ondernemers, die een aanbieding doen, waarin bijvoorbeeld rekening is gehouden met een nieuwe bestemming van de gebruikte materialen en producten. Ook kunnen gemeenten de bouwvoorschriften zodanig aanpassen dat bouwmaterialen hergebruikt kunnen worden. Tenslotte zijn ook op het gebied van de afvalverwijdering in Zeeland nog slagen te maken voor wat betreft het nuttig gebruik van afvalstoffen.

 

In veel Zeeuwse gemeenten krijgt “circulaire economie” nog (te) weinig aandacht. Het zou al heel wat helpen als er binnen elke gemeente een bestuurder en/of een medewerker is, die verantwoordelijk is voor een actieve(re) inzet vanuit de gemeente op het gebied van de “circulaire economie”.

 

Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart heeft SER-Zeeland aan de lokale politieke partijen gevraagd in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan de circulaire economie. Het is straks dan aan de partijen, die in de Raden zitting gaan nemen, om een en ander uit te werken in beleid.        

Pagina 1 van 16  > >>

27 maart 2019

Ambitie, lef en actie, dat dienen volgens SER-Zeeland de kernwoorden te zijn van het Coalitieakkoord van het nieuwe dagelijkse bestuur van de Provincie Zeeland. De Zeeuwse economie staat er goed voor en de verwachting is dat deze in de komende jaren zal blijven groeien. Daarvoor is dan wel nodig dat ingespeeld wordt op kansen, die zich aandienen en dat de Provincie investeert in versterking van het vestigingsklimaat. Oog voor duurzaamheid en respect voor de natuur- en landschappelijke waarden zijn belangrijke randvoorwaarden om Zeeland aantrekkelijk te houden.

17 december 2018

Het is belangrijk dat er snel een sector-overstijgend platform tot stand komt om de verdere ontwikkeling van de robotisering in Zeeland te stimuleren. Zo’n platform heeft tot doel om het maatschappelijk draagvlak voor robotisering te vergroten door middel van het (laten) uitvoeren van projecten om Zeeuwse ondernemingen meer robotproef te maken. Ook zou het platform zich dienen in te zetten om voorbeeldprojecten van robotisering te verzamelen en de resultaten daarvan in beeld te brengen. Het is belangrijk dat dit platform breed samengesteld is. In ieder geval de sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden), het beroepsonderwijs, de overheid en Impuls Zeeland zullen daarbij betrokken dienen te zijn.