Actueel

<< <  Pagina 2 van 5  > >>

31 juli 2017

Eind volgend jaar wil de Provincie Zeeland de nieuwe Omgevingsnota vaststellen. Deze beleidsnota bevat een integrale visie voor de fysieke leefomgeving in Zeeland. Allerlei onderwerpen en ontwikkelingen, die van Zeeuws belang zijn, zullen in de Omgevingsvisie aan bod komen. Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur van de Provincie Zeeland aan SER-Zeeland verzocht om te adviseren over de zgn. Agenda Zeeuwse Omgevingsvisie (“Agenda”). Dit is één van de eerste bouwstenen om te komen tot de nieuwe Omgevingsvisie.

13 april 2017

Nu de economie aantrekt en ondernemers weer meer gaan investeren, zal de vraag naar bedrijventerreinen toe gaan nemen. Het is daarom belangrijk dat er in Zeeland voldoende moderne bedrijventerreinen beschikbaar zijn, die voldoen aan de wensen van het bedrijfsleven. Dat kan alleen maar gerealiseerd worden als in elke regio (Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, de Bevelanden) gemeenten samenwerken bij de planning van bedrijventerreinen. Met die samenwerking wil het helaas niet vlotten en vandaar dat SER-Zeeland het dagelijks bestuur van de Provincie Zeeland adviseert om meer het voortouw te nemen bij de regionale afstemming van bedrijventerreinen.

19 september 2016

29 augustus 2016 en 19 september 2016

SER-Zeeland heeft een positief advies uitgebracht op de provinciale nota Economische Agenda 2017 – 2021. De Economische Agenda geeft aan hoe het economisch beleid van de Provincie Zeeland er in de komende vier jaren er uit gaat zien. De commissie Balkenende heeft onlangs nog geconcludeerd dat de Zeeuwse economie “in de gevarenzone” terecht is gekomen en dat de verwachtingen voor de komende jaren somber zijn. Juist daarom is een stimulerend economisch beleid van de Provincie Zeeland noodzakelijk, zodat aan ondernemers de ruimte wordt gegeven te investeren en te ondernemen.

27 juni 2016

Onlangs heeft de commissie Balkenende haar rapport uitgebracht over de mogelijkheden om de economische structuur en de werkgelegenheidssituatie in Zeeland te verbeteren. SER-Zeeland vindt dat dit rapport een goede basis biedt om vanuit Zeeland aan de slag te gaan met het stimuleren van de economie. Volgens SER-Zeeland heeft de commissie Balkenende de urgentie van de economische problematiek echter onderschat. Er is alle aanleiding om meteen al alle zeilen bij te zetten. Verder is SER-Zeeland van mening dat de commissie onvoldoende aandacht besteedt aan de werkloosheidsproblematiek in Zeeland en blijft het onduidelijk of het acties en maatregelen, die de commissie voorstelt, voldoende arbeidsplaatsen opleveren.

21 juni 2016

De omschakeling van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie is niet alleen goed voor het milieu, maar biedt ook kansen voor het Zeeuwse bedrijfsleven. In een circulaire economie is er geen afval meer, maar worden afvalstoffen opnieuw als grondstoffen gebruikt voor andere producten, met andere woorden kringlopen worden gesloten. Zeeuwse ondernemers spelen al in op deze trend en hergebruiken steeds vaker (schaarse) grondstoffen. SER-Zeeland adviseert de Zeeuwse overheden om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren en hieraan in het economisch beleid meer aandacht te schenken. Zeeland dient op het gebied van de circulaire economie een vooraanstaande positie in te nemen. Dat biedt economische kansen en kansen op meer werkgelegenheid en onderstreept het imago van Zeeland als dynamische en duurzame regio.

10 maart 2016

Gelet op de economische belangen die in het geding zijn, adviseert SER-Zeeland aan het dagelijkse provinciebestuur om de conclusies en aanbevelingen van het rapport Campus Zeeland! ter harte te nemen. Het is niet alleen belangrijk dat in het nieuwe economische beleidsplan van de Provincie Zeeland hiervoor financiële middelen gereserveerd worden. Ook vraagt SER-Zeeland om een stevige coördinerende en stimulerende rol van het provinciebestuur bij de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport.

26 oktober 2015

Volgens SER-Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens. Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort. De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 % van het aantal banen in de provincie. Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50%. In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens. Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal. SER-Zeeland denkt daarbij o.a. aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen. Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden (Axel – Zelzate en Sloegebied – Antwerpen).

05 augustus 2015

Door de aanleg van o.a. de N57 op Walcheren, van de verbrede N61 in West-Zeeuws-Vlaanderen en van de tunnel bij Sluiskil is het hoofdwegennet in Zeeland in de afgelopen jaren een stuk verbeterd. Toch blijft er een aantal verkeersknelpunten over. Met name de verkeersdoorstroming op het traject Goes –Zierikzee en op het traject Schouwen-Duiveland – Hellegatspein (N59 ) laat te wensen over. Hier kan met relatief beperkte middelen veel gedaan worden aan een betere verkeersdoorstroming. Het is daarom een goede zaak dat de Provincie Zeeland zich sterk gaat maken om deze verkeersknelpunten op de Midden-Zeelandroute aan te pakken.