SER-Zeeland

Advies over de demografische ontwikkelingen in Zeeland


De SER-Zeeland onderschrijft dat in de komende jaren de bevolkingssamenstelling in Zeeland aanzienlijk zal veranderen. Er zal niet alleen sprake zijn van een vergrijzing en een ontgroening van de Zeeuwse bevolking, maar voor het bedrijfsleven is vooral van belang dat op korte termijn de beroepsbevolking in absolute zin zal afnemen.
SER-Zeeland benadrukt dat de negatieve gevolgen van deze ontwikkeling alleen gelden bij ongewijzigd beleid. De Zeeuwse economie biedt voldoende kansen voor nieuwe werkgelegenheid waarmee nieuwe werknemers aan Zeeland gebonden kunnen worden. Bovendien heeft Zeeland een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat voor nieuwe inwoners. Ook het gegeven dat Zeeuws-Vlaanderen aan Vlaanderen grenst zou veel beter benut kunnen worden. SER-Zeeland pleit voor een integrale aanpak van het bevolkingsvraagstuk, waarbij meer samenwerking tussen overheden (onderling) en tussen maatschappelijke organisaties een voorwaarde is. Dan hoeft de verwachte krimp geen onontkoombaar probleem te zijn.

Pagina 1 van 17  > >>

23 januari 2020

De Zeeuwse kennis- en innovatienetwerken kunnen een belangrijke rol vervullen bij het aanjagen van robotisering bij het Zeeuwse bedrijfsleven. Temeer ook omdat veel van deze netwerken digitalisering en robotisering al als belangrijke kansrijke ontwikkelingen binnen hun sector of hun keten beschouwen. SER-Zeeland adviseert de Provincie Zeeland dan ook om deze kennis- en innovatienetwerken inhoudelijk en financieel te ondersteunen, zodat zij aan deze rol ook daadwerkelijk invulling kunnen geven. Door aan te haken bij de bestaande netwerken is het ook niet nodig dat een nieuwe organisatie dient te worden ingericht om het Zeeuwse bedrijfsleven robotproof te maken.

 

10 januari 2020

Om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs zullen er in Zeeland enkele duizenden werknemers extra nodig zijn. Als gevolg daarvan zal de huidige krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt tot een onaanvaardbaar niveau toenemen. Verwacht wordt ook dat werkzoekenden en werknemers, die door de energietransitie werkloos worden, vaak niet beschikken over de juiste vaardigheden en competenties voor het werk in de energietransitie. SER-Zeeland adviseert dan ook om in de nota Regionale Energie Strategie Zeeland voldoende aandacht te besteden aan de koppeling tussen de energietransitie-agenda en de sociaal-economische agenda: onderwijs en arbeidsmarkt zijn volgens SER-Zeeland medebepalend voor het tempo, voor de betaalbaarheid en voor het draagvlak voor de energietransitie. Overheden, onderwijsinstellingen en de sociale partners zullen meer met elkaar dienen samen te werken en afspraken dienen te maken, zodat onderwijs en arbeidsmarkt geen belemmerde factor voor de energietransitie gaan worden in Zeeland.